VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

15-17 Maj 2023 | Warszawa

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.
W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby.

Terminy Okręgowych ZjazdówKalendarz wyborczy

Krajowy Zjazd:

 1. określa zasady etyki zawodowej;
 2. zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 3. przyjmuje program działania samorządu;
 4. określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
 5. ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
 6. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
 7. wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;
 8. uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
 9. uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne;
 10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby;
 11. określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału;
 12. udziela absolutorium Naczelnej Radzie.

UCHWAŁY, STANOWISKO I APEL

Uchwała nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Uchwała nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej VII kadencji

Uchwała nr 3 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych za działalność w VII kadencji

Uchwała nr 4 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Uchwała nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji

Uchwała nr 6 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 7 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 8 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 9 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 10 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 11 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 12 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 13 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 14 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zmienionej Uchwałą nr 12 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r.

Uchwała nr 15 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyboru członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 16 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zmienionej Uchwałą nr 12 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r. oraz Uchwałą nr 14 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 maja 2023 r.

Uchwała nr 17 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 18 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”

Uchwała nr 19 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała nr 20 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VIII kadencji

Stanowisko Nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Apel nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zmian umożliwiających odliczenie pełnej kwoty składki członkowskiej na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych od podstawy obliczania opodatkowania. 

Zdjęcia

Kalendarz Wyborczy

do 30 października 2022 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże okręgowym radom pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych z danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wynikającej z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonych dla tej izby na dzień 1.10.2022 r.

do 31 marca 2023 r.

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

do 10 kwietnia 2023 r.

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych przekażą dane delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

15-17 maja 2023 r.

VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Liczba delegatów

Biała Podlaska

3

Białystok

9

Bielsko-Biała

7

Bydgoszcz

11

Chełm

2

Ciechanów

3

Częstochowa

6

Elbląg

3

Gdańsk

17

Gorzów Wielkopolski

4

Jelenia Góra

5

Kalisz

5

Katowice

38

Kielce

15

Konin

3

Koszalin

5

Kraków

26

Krosno

7

Leszno

3

Lublin

14

Łomża

3

Łódź

22

Nowy Sącz

4

Olsztyn

11

Opole

10

Ostrołęka

3

Piła

4

Płock

3

Poznań

16

Przeworsk

5

Radom

6

Rzeszów

14

Siedlce

4

Sieradz

2

Słupsk

4

Suwałki

2

Szczecin

10

Tarnów

5

Toruń

5

Wałbrzych

6

Warszawa

37

WŁocławek

3

Wrocław

20

Zamość

5

Zielona Góra

5

Okręgowe zjazdy

 

16 marca 2023

Łódź

17 marca 2023

Gorzów Wielkopolski
Piła
Słupsk

18 marca 2023

Koszalin
Szczecin
Wrocław

19 marca 2023

Białystok

21 marca 2023

Konin

22 marca 2023

Rzeszów
Toruń

23 marca 2023

Bydgoszcz
Rzeszów
Suwałki

24 marca 2023

Bielsko-Biała
Elbląg
Ostrołęka
Radom

25 marca 2023

Bielsko-Biała
Gdańsk
Leszno
Olsztyn
Płock
Tarnów

27 marca 2023

Kielce
Poznań

28 marca 2023

Kalisz
Katowice
Nowy Sącz
Zamość

29 marca 2023

Chełm
Ciechanów
Jelenia Góra
Łomża
Siedlce
Zielona Góra

30 marca 2023

Biała Podlaska
Częstochowa
Kraków
Krosno
Lublin
Opole
Przeworsk
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek

31 marca 2023

Kraków
Lublin
Sieradz
Warszawa

Lokalizacja

Hotel Double Tree by Hilton
ul. Skalnicowa 21 w Warszawie

doubletreewarsaw.pl

Partnerzy